• Facebook

Platforma e-learningowa przeznaczona dla osób uczących się w szkołach i na uczelniach o profilach medycznych i pokrewnych

 

§ 1 Zasady ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania przez Użytkowników z usług udostępnionych na portalu qsmedic.eu.
 2. Usługi udostępniane są przez QS Medic Renata Stepaniuk, z siedzibą w Białymstoku 15-027 ul. Ogrodowa 31 lok. 11, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez  Urząd Miasta w Białymstoku, NIP 8441992348, REGON 140970052, zwaną w dalszej części Regulaminu Właścicielem Portalu (WP).
 3. Poprzez fakt wypełnienia formularza kontaktowego i dokonania rejestracji w Serwisie, Użytkownik oświadcza, że w pełni akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 4. Z chwilą wypełnienia i przesłania Formularza oraz złożenia oświadczenia o akceptacji treści Regulaminu, pomiędzy QS Medic a Użytkownikiem dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie przez QS Medic usług na zasadach i warunkach określonych w Regulaminie.

§ 2 Słownik pojęć

Przez użyte w Regulaminie pojęcia rozumie się:

 1. Audiobook–  plik w formacie mp3 zawierający treści dostępne w serwisie w formie audio, stworzony w oparciu o dostępny w serwisie syntezator mowy;
 2. E-book – plik tekstowy, zawierający dostępne w serwisie treści;
 3. Formularz – dokument, którego wypełnienie i wysłanie powoduje zawarcie pomiędzy Użytkownikiem i QSMedic umowy na świadczenie usług opisanych w Regulaminie, na mocy której Użytkownik otrzymuje dostęp do płatnej wersji Serwisu;
 4. Konto – część Serwisu udostępniona Użytkownikowi przez QSMedic, w celu korzystania z Usług określonych niniejszym Regulaminu, wyposażona w narzędzia umożliwiające wykorzystanie usług oferowanych przez Serwis;
 5. Link – łącze do danej strony internetowej Serwisu, umożliwiające jego otwarcie i korzystanie;
 6. Login – oznaczenie Użytkownika, jakim posługuje się on w Serwisie, które umożliwia zindywidualizowanie jego osoby i ustalenie zakresu dostępu do Serwisu;
 7. Newsletter – zbiór informacji opracowanych i wysłanych przez QS Medic;
 8. Plik – plik elektroniczny zawierający tekst, grafikę lub zdjęcie;
 9. QS Medic – właściciel i administrator Serwisu;
 10. Regulamin – niniejszy dokument, określający zasady korzystania z Usług w Serwisie qsmedic.eu, określający prawa i obowiązki Użytkownika, zasady udostępniania materiałów oraz warunki korzystania z Usług udostępnionych w Serwisie testwiedzy.pl;
 11. Serwis – portal internetowy www.qsmedic.eu, udostępniany przez QS Medic;
 12. Test – zbiór pytań, zawierający jedną prawidłową odpowiedź uporządkowany pod względem tematyki i zakresu merytorycznego, umieszczony w ramach Serwisu wraz dołączonym do niego Plikiem lub bez Pliku, mający na celu sprawdzenie wiedzy Użytkownika w zakresie tematyki objętej testem;
 13. Test Użytkownika – test zamieszczony, przechowywany i rozpowszechniany w Serwisie przez Użytkownika wraz z dołączonym do niego Plikiem lub bez Pliku, w ramach którego Użytkownik sam określa jego zawartość merytoryczną i czas niezbędny do jego rozwiązania;
 14. Usługa – oferowane przez QS Medic możliwości techniczne Serwisu, polegające na umożliwieniu Użytkownikowi korzystania z Serwisu w ramach bezpłatnej lub płatnej opcji;
 15. Usługa bezpłatna – usługa, polegająca na umożliwieniu korzystania z Serwisu bez uprzedniego zarejestrowania i zalogowania się do Serwisu, w ramach której można ocenić podstawowe funkcjonalności portalu. Użytkownik ma możliwość rozwiązywania kilku przykładowych pytań testowych  w celu oceny  przydatności e-testów do nauki;
 16. Usługa płatna – usługa, polegająca na umożliwieniu korzystania z Serwisu po uprzedniej rejestracji i zalogowaniu się do Serwisu, w ramach której Użytkownik ma dostęp do wszystkich Testów, zamieszczania, przechowywania i rozpowszechniania notatek lub innych publikacji, tworzenia indywidualnych Testów, otrzymywania Newslettera, uczestniczenia i tworzenia grup dyskusyjnych i udziału w forach;
 17. Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Usług serwisu na podstawie niniejszego Regulaminu w celach niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub innym przejawem aktywności zawodowej;

§ 3 Funkcjonalności

 1. W ramach Usług udostępnionych w Serwisie, QS Medic umożliwia Użytkownikom:
  1. rozwiązywanie skonfigurowanych przez system Testów, przygotowujących do egzaminów bądź mających na celu zweryfikowanie przez Użytkowników stanu swojej wiedzy;
  2. tworzenie przez Użytkowników własnych Testów, na podstawie udostępnionej przez Serwis bazy pytań w języku polskim i angielskim, zawierającej w chwili startu serwisu 14 tysięcy pytań w języku polskim oraz 14 tysięcy pytań w języku angielskim, o tożsamym zakresie tematycznym; ilość pytań w serwisie będzie  sukcesywnie powiększana;
  3. weryfikację swoich wyników i postępów w nauce oraz porównywanie ich z osiągnięciami i wynikami innych Użytkowników;
  4. korzystanie z audiobooków i e-booków;
  5. umieszczenie przez Użytkowników własnych materiałów edukacyjnych, opinii;
  6. uczestnictwo w forach i grupach dyskusyjnych;
  7. pobieranie Testów i innych materiałów zamieszczonych w zakładce Baza wiedzy;
  8. możliwość ustalenia zakresu powtarzalności pytań, tak aby na pytanie które udzieli błędnej odpowiedzi powracały w kolejnych generowanych testach;
  9. automatyczne mieszanie kolejności odpowiedzi;
 2. Korzystanie z usług Serwisu odbywa się przy pomocy odpowiednich narzędzi internetowych oferowanych przez Serwis i po spełnieniu określonych warunków, przy jednoczesnym uwzględnieniu pojawiających się wskazówek Administratora Serwisu.
 3. W celu skorzystania z oferowanych przez Serwis usług oraz jego technicznych możliwości, konieczne jest spełnienie następujących warunków, dotyczących sprzętu i przeglądarek internetowych opisanych w § 6.
 4. Przed przystąpieniem przez Użytkownika do korzystania z płatnych usług Serwisu konieczne jest dokonanie stosownej rejestracji, po której Użytkownikowi zostanie przyznane i aktywowane konto.
 5. W czasie korzystania z Serwisu, Użytkownik upublicznia swoje dane w Serwisie, poprzez podanie swojego Loginu, by w ten sposób móc dokonywać weryfikacji postępów nauki i osiąganych wyników z innymi Użytkownikami oraz być widocznym w czasie korzystania z Serwisu.
 6. Użytkownik w ramach Serwisu może publikować swoje artykuły i publikacje, w stosunku do których przysługują mu autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne lub odpowiednie licencje w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( Dz.U. z 2006, nr 90, poz. 631 ze zm.).
 7. Publikacja innych materiałów i artykułów możliwa jest w przypadku legitymowania się przez Użytkownika zgodą na rozpowszechnianie w sieci. Publikacja powinna być zgodna z przeznaczeniem, jak również z postanowieniami Regulaminu.
 8. W przypadku, gdy Użytkownik nie jest twórcą lub współtwórcą publikowanych Treści winien legitymować się stosowną umową, na mocy której uzyskał odpowiednie uprawnienia. Przed publikacją materiałów Użytkownik zobowiązany jest do skontaktowania się z osobami lub odpowiednią organizacją, zarządzającą prawami autorskimi do ustalenia zasad zamieszczenia i rozpowszechniania Treści oraz do zawarcia z nimi stosownych umów.
 9. Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu, publikowanie, udostępnianie i rozpowszechnianie materiałów, nie może:
  1. naruszać przepisów powszechnie obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. zawierać treści, naruszających lub mogących naruszać prawa osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych;
  3. prowadzić do bezpośredniego lub pośredniego dyskryminowania innych Użytkowników Serwisu lub osób trzecich;
  4. zawierać zwrotów powszechnie uznanych za obraźliwe lub wulgarne;
  5. zawierać gróźb karalnych, skierowanych do innych Użytkowników lub osób trzecich;
  6. zawierać jakichkolwiek materiałów reklamowych lub promocyjnych, dotyczących Użytkownika, innych osób, towarów lub usług.
  7. QS Medic nie ponosi odpowiedzialności za publikowane przez Użytkowników treści, które zamieszczane są na ich odpowiedzialność i ryzyko. Udostępnienie i świadczenie Usług przez QSMedic ogranicza się jedynie do udostępnienia rozwiązań technicznych.

§ 4 Newsletter

 1. W ramach Serwisu Użytkownik może zamówić i otrzymywać Newsletter. Zamawianie Newslettera odbywa się za pomocą Formularza, poprzez aktywowanie („kliknięcie”) odpowiedniego pola (checkboxu) znajdującego się w Formularzu założenia Konta w Serwisie, dotyczącego zamówienia Newslettera.
 2. W Newsletterze zamieszczane będą informacje o promocjach oraz o publikacji nowych artykułów, a także o udostępnieniu nowych pytań testowych.
 3. Publikacja Newslettera odbywać się będzie za zgodną Użytkownika, na wskazany przez niego adres.
 4. Warunkiem otrzymywania Newslettera jest złożenie przez Użytkownika deklaracji w czasie rejestracji konta.  Deklaracja może zostać złożona również w czasie korzystania z Serwisu.
 5. Użytkownik może w każdej chwili złożyć rezygnację z otrzymywania Newslettera, poprzez przesłanie stosownego oświadczania na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub kliknięcie odpowiedniego linku umieszczonego w treści przesłanego Nweslettera.
 6. Newsletter przesyłany będzie na podany przez Użytkownika adres poczty internetowej.
 7. Treści Newslettera podlegają ochronie prawnej, a Użytkownikom nie przysługuje prawo do ich rozpowszechniania lub powielania.

§ 5 Zasady korzystania z serwisu

 1. W celu skorzystania ze wszystkich usług oferowanych przez Serwis konieczna jest wcześniejsza rejestracja i założenie odpowiedniego Konta.
 2. Rejestracja odbywa się poprzez wypełnienie widniejącego na stronie internetowej Formularza i podanie imienia, nazwiska oraz adresu e-mail.
 3. Po wypełnieniu i odesłaniu na wskazany w Serwisie adres, Użytkownik otrzyma, na podany przez siebie adres e-mail, link aktywacyjny, który należy kliknąć aby pomyślnie zakończyć rejestrację.
 4. Każdorazowe skorzystanie z Serwisu w zakresie jego wszystkich funkcji wymagać będzie  zalogowania się.
 5. Warunkiem skorzystania z Serwisu jest zapoznanie się z treścią Regulaminu (poprzez odznaczenie odpowiedniego checkboxu) oraz złożenie oświadczenia, co do zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 6. Podane przez Użytkownika dane osobowe przetwarzane są przez QS Medic dla celów związanych z korzystaniem z Usług w ramach Serwisu. Przetwarzanie danych w innych celach, uzależnione jest od wyrażenia w tym zakresie odpowiedniej zgody.
 7. W przypadku Użytkowników, którzy złożyli oświadczenie, co do otrzymywania Newslettera, dane osobowe będą przetwarzane przez QSMedic w tym zakresie, w szczególności w zakresie otrzymywania informacji handlowych zawartych w Newsletterze. Dane dotyczące korzystania przez Użytkownika z serwisów, usług i funkcjonalności świadczonych przez WP lub jej kontrahentów przetwarzane będą przez WP w celach marketingowych.
 8. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest QS Medic. Szczegółowe zasady i warunki przetwarzania danych osobowych zawarte są w Polityce prywatności, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

§ 6 Zasady płatności w obcych walutach

 1. W przypadku zapłaty ceny w walucie innej niż PLN kwota do zapłaty zostanie przeliczona na PLN wg aktualnego kursu ogłoszonego przez NBP. W razie wyboru przez Użytkownika płatności w walucie karty płatniczej DCC (Dynamic Currency Conversion) cena będzie zależna od  aktualnego na dzień transakcji kursu walutowego określonego przez First Data Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie i z tego powodu może ulec zmianie, a Użytkownik będzie obowiązany uiścić cenę w zmienionej wysokości, o ile wcześniej zaakceptuje zaproponowany kurs wymiany walut.

§ 7 Wymogi techniczne i obowiązki użytkownika

 1. Wymagania sprzętowe i oprogramowanie niezbędne do korzystania z portalu qsmedic.eu:
  1. urządzenie przeznaczone do korzystania z portalu musi być podłączone do sieci internet .
  2. Zalecane minimalne wersje przeglądarek internetowych na urządzenia stacjonarne:
   1. Internet Explorer 10.x,
   2. FireFox 30.x,
   3. Opera 9.x,
   4. Safari 5.x,
   5. Google Chrome 35.x.
  3. Zalecane minimalne wersje przeglądarek internetowych na urządzenia mobilne:
   1. Internet Explorer 8.x,
   2. FireFox 30.x,
   3. Safari 7.x
   4. Google Chrome 33.x,
  4. Urządzenie przeznaczone do korzystania z portalu musi mieć zainstalowaną wtyczkę flash.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do:
  1. publikowania, przechowywania i rozpowszechniania w Serwisie wyłącznie Treści, które zgodne są z przepisami prawa oraz spełniających warunki określone w niniejszym Regulaminie. W przypadku wyrządzenia lub poniesienia przez QS Medic szkody z tytułu naruszenia niniejszego postanowienia, Użytkownik zobowiązany jest do naprawienia szkody;
  2. powstrzymywania się od działań, których celem lub skutkiem jest zakłócenie funkcjonowania Serwisu lub zaniechanie świadczenia przez QS Medic Usług.
  3. korzystania z Usług zgodnie z przepisami prawa oraz postanowieniami Regulaminu. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, a także korzystanie przez Użytkownika z Usług w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami oraz przeznaczeniem Usług.
 3. Umowa o świadczenie Usług w zakresie skorzystania z wszystkich funkcjonalności Serwisu, zostaje zawarta pomiędzy QS Medic i Użytkownikiem na czas nieoznaczony i zostaje rozwiązana w chwili złożenia przez Użytkownika oświadczenia o rozwiązaniu Umowy bądź w przypadku zaniechania uregulowania przez Użytkownika należności, tytułem abonamentu za czasowe korzystanie z Serwisu, po uprzednim wezwaniu do zapłaty i wyznaczeniu dodatkowego 1 dniowego terminu.
 4. Użytkownikowi przysługuje prawo do rozwiązania umowy w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym, między innymi poprzez usunięcie swojego Konta.
 5. QS Medic informuje, że zastrzega sobie prawo do czasowego wstrzymania dostępności poszczególnych lub wszystkich funkcjonalności Serwisu. W takim wypadku zobowiązuje się powiadomić o powyższym Użytkowników poprzez opublikowanie na stronie internetowej stosownej informacji.
 6. W przypadku konieczności dokonania modernizacji lub naprawy Serwisu, zdanie drugie ust. 5 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem wskazania dodatkowego czasu niezbędnego do usunięcia usterek lub wykonania prac modernizacyjnych.
 7. Jeżeli na skutek okoliczności, o których mowa w ust. 5 i 6 niniejszego paragrafu nastąpi utarta opublikowanych przez Użytkownika treści lub materiałów, QSMedic oświadcza, że nie ponosi za powyższe odpowiedzialności, chyba że okoliczności były następstwem zawinionego działania lub zaniechania QSMedic.
 8. QS Medic nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez Użytkownika przyznanego mu loginu i hasła.       
 9. QS Medic zastrzega prawo do zmiany szaty graficznej i układu stron internetowych Serwisu, bez uprzedniego poinformowania o powyższym Użytkowników.
 10. QS Medic uprawniona jest do odmowy świadczenia Usług w całości lub w części, jeżeli wymaga tego zapewnienie bezpieczeństwa dla innych Użytkowników lub osób trzecich albo w przypadku rażącego naruszenia przez Użytkowników postanowień niniejszego Regulaminu. W takim wypadku QSMedic może zablokować Użytkownikowi dostęp do Serwisu lub usunąć opublikowane przez niego materiały, a także zaniechać świadczenia Usług.   
 11. Zablokowanie dostępu do Serwisu nastąpi po uprzednim zawiadomieniu o powyższym Użytkownika ze wskazaniem zakresu i rodzaju dokonanych przez niego naruszeń i wezwaniu do złożenia w terminie 7 dniowym wyjaśnień lub wskazaniu braku podstaw do formułowania zarzutów.
 12. W przypadku nie udzielenia przez Użytkownika wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu, QS Medic uprawniona jest do skorzystania z przysługujących jej praw, statuowanych ust. 10 niniejszego paragrafu.
 13. Z zastrzeżeniem powyższych postanowień QS Medic może zaprzestać świadczenia usług ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
  1. wystąpienia przez Użytkownika z żądaniem zaprzestania przetwarzania danych osobowych;
  2. wystąpienia przez Użytkownika z żądaniem usunięcia konta;
  3. zaniechania udzielania przez Użytkownika odpowiedzi w trybie ust. 11 niniejszego paragrafu.
 14. Użytkownikowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy na podstawie art. 12 pkt. 9 w zw. z art. 38 pkt. 13 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 Nr 0, poz. 827).

§ 8 Reklamacja

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do zgłoszenia reklamacji, co do jakości świadczonych przez QSMedic usług.
 2. Reklamacja powinna zostać przesłana listem poleconym na adres: ul. Ogrodowa 31 lok. 11 15-027 Białystok lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , przy użyciu odpowiedniego formularza.
 3. QS Medic udzieli odpowiedzi w terminie 30 dni od dnia doręczenia reklamacji, z zastrzeżeniem prawa do przedłużenia tego terminu o kolejne 10 dni w przypadku, kiedy rozpatrzenie zastrzeżeń wymaga dłuższego terminu lub zasięgnięcia wiedzy specjalistycznej. W każdym przypadku QS Medic poinformuje o terminie rozpatrzenia reklamacji i przyczynie konieczności przedłużenia pierwszego terminu.
 4. W przypadku, gdy złożona reklamacja zawiera braki uniemożliwiające jej rozpatrzenie lub nie zostały wskazane wszystkie dane niezbędne do jej wyjaśnienia, QS Medic wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia, w terminie 14 dni roboczych, z zastrzeżeniem, że w przypadku jej nieuzupełnienia zostanie ona pozostawiona bez rozpoznania.

§ 9 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest udostępniany Użytkownikom nieodpłatnie na stronach internetowych Serwisu w sposób umożliwiający Użytkownikom jego wielokrotne czytanie i odtwarzanie na wszelkich urządzeniach spełniających wymogi wskazane w niniejszym regulaminie.
 2. QS Medic zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie od dnia ich zamieszczenia na stronie internetowej Serwisu po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o mających nastąpić zmianach, poprzez zamieszczenie stosownego komunikatu na stronach internetowych Serwisu.
 3. W przypadku niewyrażenia przez Użytkownika zgody na proponowane zmiany, Użytkownik może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym.
 4. Stosunek prawny pomiędzy Użytkownikiem a QS Medic regulowany jest przepisami prawa polskiego.
 5. Miejscem zawarcia i wykonania umowy o świadczenie Usług jest miejsce, w którym siedzibę ma QS Medic. Usługi dostępne w Serwisie są świadczone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w miejscu, w którym QS Medic ma siedzibę.

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Innowacyjna gospodarka - narodowa strategia spójności

Zaloguj się

  lub   Załóż swoje konto!
Nie pamiętasz hasła? |  Nie pamiętasz nazwy? | 
×

Zarejestruj się


Rejestrując się akceptujesz regulamin QsMedic.


    Zaloguj
×